تجهیزات خاص اماکن

سخنرانی مدیرعامل رض کو تولید کننده صندلی سینمایی در نمایشگاه ایران ریتیل شو

سخنرانی مدیرعامل رض کو تولید کننده صندلی سینمایی در نمایشگاه ایران ریتیل شو

سخنرانی مدیر عامل رض کو مهندس سعید رضایی در رابطه با مال های تجاری و تفریحی، سالن های سینما ، سالن کنسرت ، تعداد سالنهای سینما در کشور

ادامه