صندلی سینمایی تاشو

تجهیز سالن های سینمایی جدید در پردیس سینما گالری ملت

تجهیز سالن های سینمایی جدید در پردیس سینما گالری ملت

 تجهیز 6 سالن سینمایی و یک سالن همایش چند منظوره در پردیس سینما گالری ملت و بازسازی سالن های سینمایی 

ادامه